7417 SAYILI KANUN ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURU İŞLEMLERİ DUYURUSU

7417 SAYILI KANUN ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURU İŞLEMLERİ DUYURUSU

05/07/2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 35 inci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83 üncü Madde gereği, ve bu maddeden yararlanmak isteyen 05 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen Üniversitemiz öğrencileri, 05.07.2022 tarihinden itibaren dört ay (07.11.2022) içerisinde kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı kazandıkları Fakülte/Enstitü/Meslek Yüksekokuluna aşağıda yer alan başvuru dilekçesi ve istenen belgeler ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlemiş olduğu “7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçiçi Madde 83 Uygulama İlkeleri”nde belirtilen şartları sağlamaları halinde ilgili Birim Yönetim Kurulu kararı ile;

1-(a) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç) 19 Eylül 2022 tarihinde Eğitim-Öğretime başlayacak olup, bu tarihe kadar kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Eğitim-Öğretime başlayacaklardır.

(b)Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine kayıt yaptıracak adayların eğitim-öğretime hangi dönem  başlayacaklarına ilgili akademik birim karar verecektir.

2-1. madde de belirtilen 19 Eylül 2022 tarihinden sonra (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç) kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar Yarıyılında eğitim-öğretime başlayacaklardır.

3-1. madde de belirtilen 19 Eylül 2022 tarihinden sonra kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, ilgili yarıyıl için Öğrenime Ara İzni (kayıt dondurma) talebinde bulunabilirler.

Başvurular şahsen veya noter onaylı vekaletnamelerini ibraz eden vekilleri tarafından yapılabilecektir. Posta, kargo ve e-mail yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

* Ön lisans ve Lisans Programlarına Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.

* Lisansüstü Programlarına Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız.

* 7417 Sayılı Af Kanunu Uygulama İlkeleri için Tıklayınız.

 

7417 Sayılı Kanununa İstinaden Askerlik Görevi İle İlgili Başvuru Durumları

1-7417 Sayılı Af Kanuna istinaden yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemelerinin 25/06/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20’nci maddesindeki usul ve esaslara göre yapılabileceğine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları ve Kanunda belirtilen şartları sağlamaları halinde bu belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adaylar Kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

2-Af Kanunundan faydalanarak başvuru yapacak adaylardan askerlik görevini yerine getirmemiş olanların askerlik ertelemeleri ile ilgili 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20 nci maddesi ile Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünün 08 Temmuz 2022 tarih ve 1435665 sayılı yazısına göre işlem yapılacaktır. Askerlik görevini yerine getirmemiş adayların kayıt işleminden önce kayıt yaptıracakları ilgili akademik birimden alacakları Af Kanunundan faydalanmak üzere başvuru yaptıklarına ilişkin belge ile Askerlik Şubesine başvurmaları gerekmektedir.

*7417 Sayılı Öğrenci Affı/Askerlik Durumu Yazısı İçin Tıklayınız.

 

Ayrıldığı Yükseköğretim Kurumuna 7417 Sayılı Kanun Gereği Af Başvurusundan Yararlanarak Kayıt Yaptırıp, Üniversitemiz Diploma Programlarına Yatay Geçiş Başvurusunda Bulunacak Öğrencilerin Yatay Geçiş İşlemleri

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici Madde 83'den yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS/DGS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, önlisans ve lisans diploma programlarına başvuru yapabileceklerdir.

Yatay geçiş işleminin yalnızca 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde yapılmasına, bu tarihten sonraki başvurularda "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

*Önlisans ve Lisans Diploma Programlarına Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi Tıklayınız.

 

 Üniversitemiz Lisansüstü Diploma Programlarına Yatay Geçiş Başvuru işlemleri

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesinden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan, Üniversitemiz lisansüstü programlarına yatay geçiş başvurusu yapmak isteyen öğrenciler “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine göre yapacaktır.

 

* Birim İletişim Bilgileri için Tıklayınız.


  • OİDB
  • 08 Ağustos, 2022