2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONUNDA İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA %10'A GİREN ÖĞRENCİLER

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONUNDA İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA %10'A GİREN ÖĞRENCİLER

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONUNDA %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

YASAL DAYANAK

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 46.madde h ve ı bentleri

h. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

07.07.2011 tarih ve 2011.15.813 sayılı YÖK Genel Kurul Kararı C bendi madde 10

10-) 2547 sayılı Kanun'un 46. maddesinin h ve ı bentlerinde yer alan "her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren hükmünün uygulanmasında,

a. Söz konusu bentlerin önlisans ve lisans programındaki öğrencileri kapsadığına, lisansüstü programları kapsamadığına,

b. Azami öğrenim süresini doldurmamış olan öğrencilerin dikkate alınması, yaz öğretiminde alınan derslerin hesaba katılmaması ve yıl sistemine göre öğretim uygulayan programlarda bu hesaplamanın ikinci dönem sonunda yapılmasına,

c.Söz konusu bentlerde yer alan asgari derslerden, öğrencinin devam etmekte olduğu programın senatoda kabul edilmiş olan ders sayısını ifade ettiğine,

d. Önceki dönemlerden başarısız dersi olanların değerlendirmeye alınmamasına,

e. Değerlendirmede ilk yüzde ona giren öğrenci sıralamasında olan kişi ile aynı akademik ortalamaya sahip olan ve a,c ve d maddelerindeki şartları sağlayan öğrenciye de uygulanmasına,

01/03/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, 2547 sayılı Kanun'un 46.maddesinin (h) ve (I) bentleri uyarınca alınan kararlar,

a. Adı geçen kanun maddelerinde de yer aldığı üzere hazırlık sınıfı öğrencilerinin değerlendirmeye alınmaması,

b. Bir bölüm için sadece o bölümde kayıtlı öğrencilerin her döneni için belirlenen asgari dersi alan öğrenci sayısının (erasmus, değişim, özel öğrenci vb. öğrenciler hariç) dikkate alınması gerektiği,

c.Asgari ders hesabında senato tarafından ilgili dönem için belirlenen zorunlu ve seçmeli derslerin dikkate alınması, bunun dışında alman derslerin dikkate alınmaması,

d. Bir bölümdeki öğrencilerin ilgili dönemindeki toplam öğrenci sayısının dikkate alınması, gruplara (şube veya sınıf) ayrılmış ise gruplara göre değerlendirme yapılmayarak tüm grup toplamına göre işlem yapılması,

e. d maddesine göre yapılan hesaplamada, ilgili bölüme devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan ve en az bir dönem eğitimi bitiren öğrencilerin de dikkate alınması,

f. Bu hesaplamada daha üst dönemde olup, başarısız dersleri nedeniyle daha önceki dönemlerden ders alan öğrencilerin ile azami öğretim süresini dolduran öğrencilerin dikkate alınmaması, bu durumdaki öğrenciler adı geçen kanunun (h) ve (ı) bentlerinde yer alan öğrenim ücreti ödemelerinden yararlanamayacakları,

g. Yıllık eğitim sistemi uygulayan programlarda yarıyıllık dönemlere göre değerlendirilme yapılması mümkün olmadığından, yılsonunda değerlendirmenin yapılması ve yüzde ona giren öğrencilerde bir sonraki yıl için işlem yapılması,

h. Dönem hesabında bütünleme sınavı varsa, bütünleme sınavı sonuçlan da dikkate alınarak işlem yapılması,

ı. İki dönem eğitim uygulayan yükseköğretim kurumlarında yaz öğretiminin dikkate alınmaması, ancak bir yılda üç dönem uygulayan yükseköğretim kurumlarında üçüncü dönem eğitiminde yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesi,

i. Yüzde ona giren son öğrenci ile aynı akademik ortalamaya sahip olan diğer öğrencilerin de bu kapsamda değerlendirilmesi,

j. İlgili dönem için belirlenen asgari dersleri alan tüm öğrencilerin başarı ortalamasına göre sıralanması; bu sıralamada ilk yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesi ve sadece dersi alıp başarılı olan öğrencilere söz konusu kanunun maddelerinin uygulanması, ilk yüzde on içinde olsa bile herhangi bir dersten başarılı olamayan öğrencilere uygulanmaması gerekir.

Denilmektedir.


  • OİDB
  • 15 Ağustos, 2023